Ei’n Partneriaid

Rydym yn creu perthynasnau gwaith cryf

Mae Itec yn gweithio mewn partneriaeth efo nifer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a sefydliadau trydydd sector.

Mae gennym brofiad helaeth o weithio ar draws sectorau ac yn seilio ein llwyddiant ar ein gallu ar draws y blynyddoedd i feithrin cysylltiadau gweithio cryf gyda nifer o bartneriaid.

Mae'n bartneriaethau yn amrywio o ddarparwyr hyfforddiant eraill o fewn ein cadwyn gyflenwi, cyrff llywodraethol, sefydliadau cymunedol, awdurdodau lleol, cyflogwyr, ysgolion a gwasanaethau cyhoeddus .

Mae'n bartneriaethau cyfunol yn cyfrannu at ddarparu'r cymorth gorau posibl i'n cwsmeriaid a chanlyniadau da ar gyfer ein cyllidwyr.

Mae ein partneriaid ar hyn o bryd yn cynnwys:

  • Canolfan Byd Gwaith
  • Cyngor Sir Caerdydd
  • Cymunedau yn Gyntaf
  • Gyrfa Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Cadwyn gyflenwi o ddarparwyr arbenigol sicrwydd ansawdd

Mae pob un o'n partneriaid, boed o'r sector cyhoeddus, preifat neu elusennol/gwirfoddol, yn ffurfio rhan allweddol o'n strategaeth fusnes ac yn hanfodol i gynaliadwyedd a llwyddiant parhaol Itec.

Os hoffech chi i fod yn bartner gyda Itec, cysylltwch â ni isod.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Ei’n Partneriaid?